OM BOMPENGESELSKAPET

   Minimer

FRA VISJON TIL REALITET

27. oktober 1986 ble Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS stiftet med formål å etablere fast forbindelse mellom Stord og Bømlo, og videre forbindelse til Sveio.

* 9. juli 1992 ble hovedplanen for Trekantsambandet godkjent av Vegdirektoratet

* 10. juni 1996 ble Stortingsproposisjon nr. 36 "Delvis finansiering av Trekantsambandet Sveio-Stord-Bømlo" vedtatt av Stortinget

* 14. februar 1997 ble den første salven avfyrt i Trekantsambandet

* 2. september 1999 var det gjennomslagsmarkering i tunnelen

* 28. desember 2000 åpnet ny kyststamveg E-39 mellom Sveio og Stord

* 30. april 2001 åpnet Trekantsambandet mellom Sveio, Stord og Bømlo

SIKRER VÅRE KYSTSAMFUNN

Trekantsambandet har gitt øykommunene Bømlo, Stord og Fitjar vegsamband til fastlandet på Sveio. Disse øykommunene har tilsammen vel 30.000 innbyggere. Sambandet binder sammen Sunnhordland og Nord-Rogaland og er også en viktig del av Kyststamvegen E-39.

Fast vegforbindelse mellom øyene er svært viktig for næringslivet i regionen og for økte krav til mobilitet i arbeidsmarkedet, og er generelt en betydelig økonomisk og næringsmessig stimulans. Dessuten gir forbindelsen økt sosial kontakt og økte valgmuligheter innen skolegang og fritid.

Trekantsambandet har videre utløst positive ringvirkninger for 130.000 mennesker som bor direkte i sambandets nærområde, og knytter Rogalands og Hordalands befolkning på 780.000 mennesker tettere sammen.

I regionen har Trekantsambandet utløst et betydelig, undertrykt transportbehov etter at 4 ferjesamband er avløst av fast vegforbindelse. Den enkelte innbygger har fått et vesentlig større tilbud på alle områder tilgjengelig innenfor en reisetil på 45 - 60 min. Tidskostnader i kommunikasjonen har avtatt betydelig. Veganlegget har åpnet for kryssing av fjorden døgnet rundt i motsetning til ferjene.

Næringslivet øker sin konkurransekraft gjennom økt leveringsdyktighet, reduserte transportkostnader, tilgang på et større regionalt arbeidsmarked, og utvidelse av nærmarkedet.

Bompengeprosjektet har bred støtte i distriktet. Næringslivet og alle kommunene har gått inn for prosjektet.

For gjennomgangstrafikken i Kyststamvegen er Trekantsambandet en naturlig videreføring av de store investeringer som allerede er foretatt i Bokn- og Rennfastsambandet i Rogaland, E-39 gjennom Sveio og Nordhordlandsbrua nord for Bergen. Trekantsambandet bidrar til en økt transportøkonomisk gevinst på alle disse investeringene. Det regnes også at investeringene langs Åkrafjorden og Rullestadjuvet vil ha gjensidige positive ringvirkninger med Trekantsambandet.

Når prosjektet er nedbetalt vil trafikantene kunne kjøre gratis der man tidligere var avhengig av ferjer.

OM ANLEGGET

Trekantsambandet har erstattet 4 ferjestrekninger, Valevåg-Skjersholmane, Valevåg-Mosterhamn, Sagvåg-Siggjarvåg og Skjersholmane-Utbjoa og består av:

Bømlafjordtunnelen
Undersjøisk tunnel på 7820 m fra Sveio til øya Føyno i Stord kommune. Tunnelens laveste punkt er 260 meter under havflaten. Tunnelen har 3 kjørefelt.

Stordabrua
Hengebru over Digernessundet, mellom Digernesklubben på Stord og øya Føyno. Lengde i alt 1076 m, hovedspenn på 677 m. Brutårna er 97 meter over vannflaten, og seilingshøyden er 18 m.

Bømlabrua
Hengebru over Spissøysundet, mellom Nautøy og Spissøy. Lengde i alt 990 m, hovedspenn på 577 m. Brutårna er 105 meter over vannflaten, og seilingshøyden er 36 m.

Spissøybrua
Lavbru over Gassasundet, 350 m, fra Spissøy til Klungervika på Bømlo. Seilingshøyden er 7 m.

Nye veger
Det er til sammen 21,5 km veg i anlegget. Det er gang- og sykkelveg mellom Bømlo og Stord.

Bomstasjonen
Bomstasjonen ligger på øya Føyno. Det er 3 kjørefelt gjennom bomstasjonen i hver retning. Reisende mellom Stord og Sveio kjører E-39 rett frem gjennom stasjonen, mens reisende til og fra Bømlo må følge skilting for av- og påkjøring.

KOSTNADER/FINANSIERING

Totalkostnad for Trekantsambandet var 1.814 mill. kr. (2000) fordelt som følger:

Bømlafjordtunnelen: 476 mill. kr.
Stordabrua: 433 mill. kr.
Bømlabrua: 336 mill. kr.
Spissøybrua: 46 mill. kr.
Digernestunnelen: 36 mill. kr.
Veganlegg: 325 mill. kr.
Byggherrekostnader: 172 mill. kr.

Som følge av avtalen som ble inngått i februar 1997 mellom Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS og Vegdirektoratet, har selskapet finansiert ca. 1000 mill. kr. av den totale kostnaden for Trekantsambandet.

Utover dette skal selskapet dessuten finansiere renter på egne lån, egne administrasjonsutgifter og utgifter til innkreving av bompenger, herunder vedlikehold og drift av innkrevingssystem og bomstasjonen.

 

TRAFIKK OG INNTEKTER 2009

Selskapet si gjeld er i 2009 nedbetalt med 123,75 millionar, restgjelda for anlegget er no på kr. 373,25 mill. Betalte renter er 17,9 millionar. I følgje prognosane vil Trekantsambandet vere nedbetalt i 2012/2013.

Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap A/S har i sitt åttande heile kalenderår etter opninga av Trekantsambandet hatt gode resultat, der både trafikk og inntekter har vore høgare enn i fjor (alle tal i parantes er 2008 tal)

I 2009 var det 1 953 925 (1 892 033) betalande passeringar gjennom Trekantsambandet, tilsvarande eit døgnsnitt på 5 353 (5 183) køyretøy, som er ein auke frå 2008 på 3,2% (12,2%).

Trafikken med liten bil utgjer 92,1% (91,5) av all betalande trafikk.

58,7% (59,3%) av alle passeringane vart betalte elektronisk med AutoPASS brikke og tilhøyrande abonnementsavtale i Trekantsambandet. Kategori liten bil har lågast andel abonnement med 58,1% (59,3), medan kategori stor bil har høgast andel med 65,7 (66,6).

Passeringar med full pris i AutoPASS felt med brikke frå andre anlegg - AutoPASS Samordna Betaling, er på 26,9% (21,2) av betalande trafikk, der liten bil har høgast andel med 91,6% (89,5).

Berekna bompengeinntekter etter betalande trafikk utgjer i 2009 om lag 147,9 mill kr. (144,4). Dette gjev eit snitt pr. betalande køyretøy i 2009 på kr. 75,71 (76,36).

Med forbehold om mindre justeringar.


HER FINNER DU MEIR INFORMASJON OM SBT